Introduktion för nya underläkare (skriven 1989)

 

Välkommen till din tjänstgöring som AT/FV-läkare på Anderstorps vårdcentral. Oavsett vad du har för tidigare erfarenhet från primärvården hoppas vi att du ska trivas hos oss. Vi vill i detta papper presentera ett förslag till planering av din utbildning på vårdcentralen. Det är ju en utbildningstjänst du går på. Uppriktigt sagt har ingen av oss som nu har ordinarie tjänst här fått så mycket formaliserad utbildning inom primärvården. Förhoppningsvis fungerar vi bra i vårt jobb ändå, men det finns en hel del som tog onödigt lång tid att lära, och en hel del misstag som vi kunde ha undvikit.

 

Under grundutbildningen på läkarlinjen får vi metodiskt lära oss mycket om kroppens och själens normala funktion och avvikelser från denna. Det är en systematisk inlärning med rubriker som ”etiologi, symptom, terapi, prognos” etc. När vi kommer ut i verkligheten märker vi att all denna kunskap inte räcker. Det finns ytterligare dimensioner att lära sig. För att underlätta detta är en god handledning viktig.

 

Handledning kan ske på olika ambitionsnivåer. Enklast är en praktisk rådgivning i akuta situationer. Vi har inte avsatt någon speciell tid för detta, utan räknar med att du kommer och frågar vem som helst av oss direkt. Det är svårt att spara den typen av problem till senare. Man kan också ha en mer systematisk utveckling av det medicinska handlandet av typ föreläsningar (en förlängning av studentårens teknik). Inom vårt distrikt finns en viss sådan mer teoretisk utbildning i form av distriktsläkarmöten med inbjudna experter utifrån.

 

Nästa steg i ambitionsnivån är att försöka hjälpa dig att utveckla din personlighet och hitta din roll som läkare utifrån personliga förutsättningar och önskemål. Detta blir lite mer ”privat” och personligt, men innebär en möjlighet utöver den teoretiska kunskapen. Alla styr vi mot något mål, ibland medvetet, ibland omedvetet. Handledningen här på vårdcentralen syftar till att göra detta sökande mer medvetet. För detta har vi avsatt en timme/vecka där du kommer att träffa den av oss som blir din handledare.

 

Vid en handledarutbildning hösten -89 gjorde vi ett grupparbete där alla blivande handledare fick formulera fyra situationer med anknytning till arbetet, som de upplevt som problematiska. Efter analys av dessa situationer med avseende på yttre och inre svårigheter delade vi in problemen i olika kategorier. Samstämmigheten mellan de olika grupperna var slående, och följande problemgrupper tycks vara mycket allmängiltiga:

 

1. Skuld och skam- t.ex. medicinska felbedömningar, man har bedömt ett tillstånd som ofarligt men det var allvarligt. ”Ansvarsnämnden”

 

2. Solidaritets- och ansvarskonflikt, moralkonflikt, gränssättning- t.ex. att konsulteras av en mindre erfaren kollega och ta ställning utan att vara tillräckligt insatt. Sjuksköterskan står i dörren när man är på väg till dagis. Kollega som inte fungerar på jobbet. 30-årig patient som man tror simulerar och som satsar allt på att få förtidspension. Patient som blir ”kompis” sen önskar fördelar, t.ex. sjukskrivning. Vag misstanke om incest eller barnmisshandel utan egentliga bevis.

 

3. Vanmakt, otillräcklighet, överkrav- underläkare som jobbar allt vad han/hon orkar men blir kritiserad av överordnad. Medikalisering av interpersonella konflikter. Osjälvständig distriktssköterska som kommer med sina fall och inte kan fatta beslut själv. Anhöriga som kräver vårdplats som inte finns.

 

4. Provokation- patient som beter sig sexuellt utmanande vid undersökning. Patient som ”brukar anmäla” till ansvarsnämnd eller hotar ta livet av sig om han inte får som han vill.

 

5. Omställningsproblem- att gå från en patient till en annan utan vilopaus. Att härbärgera patienters ångest och sen kunna koppla av när man kommer hem.

 

6. Fruktan- att bli hotad av en patient, t.ex. i arbetet med missbrukare.

 

Problem av det här slaget hade vi alla råkat ut för. Du kommer också att möta dem, om du inte redan gjort det. Vår beredskap att möta dem har varit olika. En del klarar inte av att hantera dem, andra tycker inte det är något problem. Målet är att hitta lösningar som du, dina medarbetare och dina patienter mår bra av. I slutenvården har man närmare kontakt med sina kollegor, både som diskussionspartner och förebilder. I primärvården jobbar vi mer på egen hand. För att skapa motsvarande förutsättningar hos oss krävs att denna del av jobbet tas på allvar. Vid handledningen vill vi ge dig möjlighet att i lugn och ro fundera igenom hur du mår och vilka problem du råkat ut för.

 

I resten av dessa papper framgår hur vi i praktiken tänkt oss att handledningen ska gå till. ”Studieplanen” måste naturligtvis modifieras efter dina individuella behov och erfarenheter. Samtidigt kan den ses som en kom-ihåg-lista över vilka saker som bör ha diskuterats och utförts under tjänstgöringen här.

 

Det är ditt och handledarens gemensamma ansvar att skaffa dig de kunskaper som förväntas. Handledaren har också till uppgift att delge dig sin syn på hur du fungerar i jobbet, och vid behov stödja dig och göra dig uppmärksam på svagheter som kan behöva åtgärdas. Ibland kommer det fram personliga problem i handledningssituationen. Då är det viktigt att ha klart för sig att handledningen i först hand är till för att lösa arbetsmässiga problem, och att det inte finns rimliga förutsättningar för en mer terapeutisk kontakt.

 

 

 

Schema för introduktionsveckan

 

Dag                        förmiddag                                                eftermiddag

 

1                             introduktion av handledare                     egna patienter 

2                             mott. sköt, telefonrådgivning                  egna pat.

3                             laboratoriet                                              egna pat.

4                             auskultation hos handledare                    egna pat.

5                             egna pat.                                                  uppföljning av introduktionen                                          med handledaren.

 

Under tjänstgöringen planeras in studiebesök hos distriktssköterska, BVC, MVC, sjukhem, sjukgymnastik, arbetsterapi, skolhälsovård, basenhetsråd, rehabgrupp, försäkringskassa, socialbyrå, arbetsförmedling m.m.

 

Handledningskontrakt

 

* Handledning ska ske minst en timme/vecka med samma handledare. Vid ledighet kan handledningen falla bort.

 

* Handledaren ska i början av tjänstgöringen godkänna alla remisser som skrivs.

 

* Långa eller oklara sjukskrivningar ska diskuteras.

 

* Större eller ovanliga lab-utredningar ska godkännas av handledaren.

 

* Handledningen som sådan ska regelbundet utvärderas för att vid behov kunna förändras.

 

Tillbaka till Min medicinska bana.