Utvärdering av testomgång 3 av SwedeStar/Dialog Journal 940119-21

 

Jag har under testen koncentrerat mig på journal- och recept-modulerna och bara ytligt hunnit förhöra mig med de andra om funktionen i övriga moduler. Det har dock räckt med mina egna tester för nedanstående bedömning.

 

1.  Journalinskrivningen är fortfarande helt oacceptabel. Tiden för inmatning (ren systemtid) ligger på >18 s /sökord, se bilaga.

 

2.  Signeringsrutinen är inte ett dugg förbättrad jämfört med test i september -93. Låt mig få citera vad jag skrev efter denna:

 

"Signeringsrutinen är alldeles för långsam. Det måste finnas möjlighet att i ett sammanhang plocka fram och signera flera journaler med en kod, vi har i verklig­heten ofta över 20 journaler + provsvar/läkare att signera dagli­gen. Vid test 0908 tog det 20 sek/patient att signera utan att själva anteckningen lästes! I pappers­journalen tar det max 4 sek. Dessutom måste möj­lighet finnas att snabbt och enkelt ändra ev. fel som hittas före signering (helst inne i signe­rings­modulen eller i andra hand genom snabb­koppling till Skriva journal där aktuell text följer med automa­tiskt). Om en inloggad läkare själv skriver en egen anteckning eller ett recept borde den betraktas som signe­rad utan att han/hon går över i signeringsrutinen (t.ex. genom en frågeruta när han/hon går ur patientbilden)."

 

Det enda som gjorts är snabbkopplingen till Skriva journal. För att beskriva flödet vid signering har jag även här gjort en tidsstudie, se bilaga. Där framgår att det tar 47 s ren systemtid i genomsnitt/ journal i testet att gå igenom signe­ringsrutinen (åtta journaler med ändring i två - ett ganska snällt test). Om ingen ändring behöver göras låg snittiden på 33 s, vid behov av ändring 99 s! OBS här är inte inräknat en enda sekund för att läsa, skriva eller fumla lite i allmänhet. Vi har alltså inte, trots löften om motsatsen, kunnat märka någon som helst förbättring av prestanda i detta avseende sedan testet i september

 

3.  Utskriftsrutinen för remisser är inte klar och fungerar dåligt i det exempel som visats. Skriven remiss kopplas inte till journalen. Remiss/konsultation saknas t.o.m. som sökord! Journalutskrift kan göras men är inte på långa vägar grafiskt tillfredsställande, se bilaga.

 

4.  Receptutskriftsmodulen är helt oanvändbar. Endast enstaka punkter i krav­specifikationen är lösta:

 

a. Söktiderna i Visa läkemedelsregistret är helt orimliga. "Page down" (mot­svarande) tar 30 s! Jag kan inte söka på begynnelsebokstav i själva listan (däremot genom att markera rutan läkemedel med musen och sen skriva bokstav-sök). Blädderlisten fungerar inte. Om jag inte hittar sökt preparat (t.ex. om jag stavar Spironolacton i stället för Spironolakton) får jag inget meddelande att sökningen misslyckats. Om preparatet skrivs ut fullständigt hittas det med rimlig hastighet nu.

b. Synonymregistret plockar in en vald synonym i rutan t.v. men gamla valet stan­nar i registerrutan t.h. Jag ser alltså inte vilka beredningsformer mitt nya preparat har.

c. Favoritlistan är klumpig och kräver 4 åtgärder/beredningsform om man vill ha in t.ex. alla styrkor av en medicin (9 varianter finns t.ex. av Kåvepenin). Möjlighet att koppla till egen recepttext saknas.

d. Det går inte att komponera recept genom att ta enstaka ur ett gammalt recept, allt eller intet följer med.

e. Felaktigt utskrivet recept kan inte makuleras och raderas ur journalen. Signum på receptet tycks ha förväxlats med signa­tur i journallagens bemärkelse.

f. Utsatta recept ligger kvar i journalöversikten.

g. Jag kan, som jag påpekade i december, fortfarande skriva ut helt ologiska recept, t.ex. 1x3 tills vidare, fyra uttag, förpackning 30 st.
m.m.

 

5.  Sökning med "för bred bas" accepteras och leder i många fall att man kastas ur systemet (ex. patientsökning bara på en bokstav). I andra fall fortsätter sök­ningen in absurdum (vi har klockat >20 minuter).

 

6.  Vi har inte fått se förslag på en fungerande sökordslista för primärvården. Det kommer inte att finnas tid för oss att själva sitta och göra en sådan.

 

7.  Lab-modul och pnr-rutiner saknades vid testen. Faktalistor, rapport­generator och systemadministration var rudimentära.

 

8.  Ett flertal viktiga funktioner (som finns i andra journalsystem) har av Dialog bedömts som "kundspecifika" vilket ökar kostnaden för oss. Dessutom kom­mer teknikerna med ökade krav på hårdvara som lösning på prestanda­problemen. Vi har inte råd att ha pentium rakt av!

 

1/4 -94 sätter husläkarsystemet igång i Västerbotten med ökade krav på data­journal. Utvecklingen av Dialog journal hittills ger oss inte stort hopp om att kunna sätta igång med pilotinstallation under 1994. Vi fick, efter samråd och försäkringar från Dialog om att programmen snart var klara, våra datorer v.37-93. De är nu installerade och kostar oss drygt 16 000 kr/månad. Detta motsvarar nästan en heltids undersköterska eller läkarsekreterare inkl. soc. avgifter! Medan vi väntar kommer billigare och bättre hårdvara varje månad.

 

Samarbete måste bygga på förtroende. Detta skadades allvarligt vid testen i december. Nu är det förbrukat. Vi tackar därför nej till en pilotinstallation av Dialog Journal. Vi behöver en fungerande datajournal nu. Jag tycker vi har följt vår del av avtalet och enga­gerat oss djupt i testerna och kommit med genomtänkta förslag till förbättringar. Vi känner mycket lite gehör för våra synpunkter. Dialog har blivit Monolog. Både i december och januari har vi lurats komma till test av en ofullständiga produkt. Det embryo till datajournal som presenterats är inte funktions­dugligt och kommer i nu­varande skick att kräva en väsentlig ökning av personalen för att vi ska kunna hålla produktionen intakt. Vilket inte var avsikten.

 

 

Ulf Torstensson                                                  Vidi

dataansvarig                                                     

Anderstorps vårdcentral                                    Maud Alvin

tilltänkt pilot                                                       Chefsöverläkare

men inte Kamikaze                                             Anderstorps vårdcentral

 

Tillbaka till Min medicinska bana